1988 Honda Z50 J Monkey Bike Rare Cherry Monkey Model

View on eBay